Nguyện đổi giang sơn lấy một tấm chân tình

THÔNG BÁO

NHÀ MỚI CỦA KAORI PHỦ

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾT

MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾT

CHƯƠNG 48

Read the rest of this entry »

VÔ DANH VẬT NGỮ

DEVIL_CIEL

CHƯƠNG 21

Read the rest of this entry »

K.GREEN

VÔ XẠ

PHẦN 02: UYỂN NHƯỢC THÂM LAM

CHƯƠNG 14: TRÒ CHƠI ĐEN TRẮNG

Read the rest of this entry »

LSATCB-C32

LÀM SAO ĂN TƯƠI CHÚ BAL

如何吃掉拔叔

HẢO NGẬT THÚC NGẬN HẢO NGẬT (CHÚ HOTCH THẬT NGON MIỆNG)

Chương 32: Giao tranh

Read the rest of this entry »

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾT

MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾT

CHƯƠNG 47

Read the rest of this entry »

LSATCB-C31

LÀM SAO ĂN TƯƠI CHÚ BAL

如何吃掉拔叔

HẢO NGẬT THÚC NGẬN HẢO NGẬT (CHÚ HOTCH THẬT NGON MIỆNG)

Chương 31: Nguy cơ = xoay chuyển

Read the rest of this entry »

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾT

MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾT

CHƯƠNG 46

Read the rest of this entry »